96745

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 27.855 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 27.893 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 600 تومان کاهش، پرشین با قیمتی ثابت و نیشابور نیز هم 50 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 500 تومان کاهش

تیرآهن با قیمتی ثابت

پروفیل با 500 تومان کاهش

و در آخر نبشی و ناودانی هم با قیمتی ثابت هفته را سپری کردند.