84753

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 26.039 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 26.740 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با 500 تومان افزایش، پرشین با قیمتی ثابت و نیشابور نیز هم 800 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با قیمتی ثابت

تیرآهن با 10 تومان افزایش

پروفیل با 100 تومان افزایش

و در آخر نبشی 300 تومان افزایش و ناودانی هم با 100 تومان افزایش هفته را سپری کردند.