ثبات قیمت میلگرد در اکثر کارخانه ها...

ثبات قیمت میلگرد در اکثر کارخانه ها...