فولاد شاهرود

افزایش قیمت میلگرد فولاد شاهرود 

منبع:آهن نت