کاهش 35 تا 65 تومانی قیمت میلگرد قزوین و پارس آرمان

کاهش 35 تا 65 تومانی قیمت میلگرد قزوین و پارس آرمان