فولاد ابهر

افزایش 400 ریالی  میلگرد فولاد ابهر 

منبع:آهن نت