فولاد شاهرود

فولاد شاهرود امروز قیمت  میلگرد خود را ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت