ردیابی مقصد وام‌های بانکی


به گزارش خبرگزاری آهن نت دنیای اقتصاد: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی سرگذشت از رشد 4/ 17 درصدی تسهیلات اعطایی در 5 ماه آغاز سال‌جاری در سنجش با بازه زمانی همانند در سنه پیشین‌ دارد. براین بنیاد در مرداد‌ماه 1395 حدود 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. رقمی که داستان از افزایش 33 درصدی تسهیلات‌دهی در این‌ ماه در مقایسه با میانگین 4 ماهه دارد. بخش عمده‌ای از این تسهیلات (64 درصد) به تامین سرمایه درگردش بخش‌های اقتصادی وابستگی داده شده است. تسهیلات با قصد خرید مسکن نیز با رشد 58 درصدی بیشترین افزایش نقطه‌به ‌نقطه را در میان اهداف گوناگون تسهیلاتی تجربه کرده است.


بانک مرکزی جدیدترین آمارگرفتن تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی کشور را منتشر کرد. بر پایه گزارش منتشرشده در پنج ماه پیش درآمد سال‌جاری، حدود 210 هزار میلیارد تومان گونه ها تسهیلات به بخش‌های اقتصادی واگذار شده است؛ رقمی که در مقایسه با بازه زمانی مانند در سنه گذشته نزدیک 4/ 17 درصد افزایش یافته‌است. در ضمن بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه سال‌جاری نزدیک 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده است. رقمی که حکایت از افزایش 33 درصدی پرداخت تسهیلات ماهانه در ماه میان تابستان در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی ماهانه در ثلث ابتدایی سنه دارد. بر پایه آمارهای منتشرشده از جانب بانک‌مرکزی، بیشترین تقسیم از مجموعه تسهیلات پرداخت‌شده در 5 ماه نخست سال با منظور تامین سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده‌است. حجم تسهیلات اعطا شده برای تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌جاری، در سنجش با سال گذشته حدود 14 هزار میلیارد تومان (معادل 4/ 11 درصد) افزایش مکشوف ‌است. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی بیشترین تسهیلات اعطاشده بر اساس روال ماضی به دسته خدمات تخصیص دیتا شده است. بر پای بست، آمارهای بانک مرکزی نزدیک 42 درصد از تسهیلات شبکه بانکی مملکت در سنه ماضی به تقسیم خدمات واگذار شده‌است. به این ترتیب بهره تسهیلات اعطاشده به تقسیم خدمات در 5 ماه ابتدا سال‌جاری در سنجش با تسهیلات اعطاشده به این بخش در ثلث نخست سال نزدیک 5/ 1 درصد افزایش یافته است. این تسهیلات در قالب 8/ 1 میلیون فقره وام واگذار شده است. مقدار میانگین هر فقره وام برگزیدن داده‌شده به بخش خدمات نیز نزدیک 85میلیون تومان بوده‌ است. تقسیم صنعت و معدن نیز با در کمر بستن داشتن سهم 31 درصدی از مجموع تسهیلات اعطا شده به شبکه بانکی کشور، پس از تقسیم خدمات بیشترین بهره را از مجموع تسهیلات اعطاشده به واحدهای اقتصادی در 5 ماه نخست سال‌جاری در کمر بستن داشته است. بیشترین تسهیلات اعطا شده به این دسته نیز با منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اعطا شده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، در 5 ماه نخست سال‌جاری نزدیک 54 هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تخصیص داده شده است. این رقم نزدیک 85 درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده به تقسیم صنعت را به خود اختصاص دیتا است، این در حالی است که در 5 ماه آغاز سنه گذشته نزدیک 87 درصد از تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت، صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی شده‌بود.
در میانی سایر بخش‌ها نیز تقسیم تجارت در حدود 15 درصد و بخش‌های ساختمان و زارع در نزدیک 5/ 7 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی به شبکه بانکی در 5 ماه ابتدا سال‌جاری را به خود گزین کردن داده‌اند.


بر بنیاد آمارهای منتشر شده از جانب بانک‌مرکزی در 5 ماه پیش درآمد سال‌جاری در نزدیک 64 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی صرف تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مثل در سال گذشته در نزدیک 5/ 1 درصد افزایش یافته‌است. حجم تسهیلات اعطا شده با این قصد نیز در مقیاس نقطه به نقطه در حدود14 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وانگهی در 5 ماه آغاز سال‌جاری در نزدیک 15 درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده به بخش‌های اقتصادی صرف طرح‌های توسعه‌ای (ایجاد، تعمیر و توسعه) شده است. به این ترتیب سهم امور توسعه‌ای از مجموع تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف در سنجش با 5 ماه ابتدا سال گذشته در حدود 7/ 1 درصد و در مقایسه با 4 ماه پیش درآمد سال‌جاری در نزدیک 8/ 0 درصد افزایش مکشوف است. همچنین در نزدیک 7 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی در بازه زمانی باره بررسی به خرید کالای شخصی اختصاص داده شده است. این رقم در سنجش با بازه زمانی مثل در سنه گذشته، در حدود 4 درصد تفریق یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات گزین کردن دیتا شده به خرید کالای شخصی در بازه باره رسیدگی در سنجش با ماه اسبق در نزدیک 5/ 0 درصد افزایش مکشوف است.


آمارهای منتشر شده پرتو می‌دهد که در ماه میان تابستان، حجم تسهیلات پرداخت‌شده برای خرید مسکن در بخش‌های مختلف اقتصادی در مقایسه با ماه پیشین در نزدیک 6/ 2 هزار میلیارد تومان افزایش مکشوف است. از این حجم افزوده‌شده در نزدیک 2 هزار میلیارد تومان صرف خرید واحدهای جدید مسکونی (در دسته مسکن) شده است.


به این ترتیب افزایش شتاب پرداخت تسهیلات با منظور خرید مسکن در میانه تابستان سال‌جاری مایه شده است که تسهیلات اختصاص داده شده به این هدف، در مقیاس نقطه به نقطه در حدود 30 درصد افزایش یابد. افزون بر این در 5 ماه آغاز سال‌جاری در نزدیک 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات صرف برپایی واحدهای مسکونی جدید شده‌است. رقمی که در سنجش با بازه زمانی همانند در سال ماضی در حدود 25 درصد افزایش مکشوف است. به این ترتیب می‌توان گفت در 5 ماه ابتدا سال‌جاری تسهیلات اعطاشده بابت خرید یا ایجاد واحد مسکونی جدید در سنجش با سنه گذشته اغلب از 25 درصد افزایش یافته است؛ امری که می‌توان آن‌را نشانه‌ای از بازگشت رونق نسبی به دسته پیشران اقتصادی تفسیر کرد.

منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد