فولاد پرشین

افزایش قیمیت  امروز میلگرد فولاد پرشین 

منبع:آهن نت