کاهش 70 تومانی میلگرد بافق یزد امروز در بازار خرید و فروش

کاهش 70 تومانی میلگرد بافق یزد امروز در بازار خرید و فروش