خبر تصویری : ساختمان سازی از نوع چینی


این حادثه فقط یک کشته داشته است! به نظر می رسد علت این اتفاق، مشکلی در دیوار های ضد سیل برای رود نزدیک آنجا یعنی رودخانه دیانپو بوده است.

 ولی علت روشنی برای اینکه این ساختمان بزرگ به راحتی از یکطرف سقوط کند وجود ندارد.

منبع : مجله تالاب 

ویرایش  : خبرگزاری آهن نت