فولاد شمس

فولاد شمس قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت