فولاد پارس

فولاد پارس امروز قیمت  میلگرد خود را ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت