فولاد حسن رود

فولاد حسن رود  امروز قیمت میلگرد های خود را ثابت اعلام کرده است