ثبات قیمت میلگرد کارخانه های سپهر ایرانیان ، ظفربناب،ثبافولاد،شاهین بناب،آریاذوب و شمس سپهر 12:05

ثبات قیمت میلگرد کارخانه های سپهر ایرانیان ، ظفربناب،ثبافولاد،شاهین بناب،آریاذوب و شمس سپهر 12:05