ثبات قیمت میلگرد

کارخانه بافق یزد قیمت محصولات خود را ثابت اعلام نمود.