فولاد شمس

افزایش 500 ریالی میلگرد فولاد شمس 

منبع:آهن نت