فولاد نیشابور

فولاد نیشابور قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است.

منبع:آهن نت