میلگرد قزوین: نسبت به روز گذشته بدون تغییر

میلگرد قزوین: نسبت به روز گذشته بدون تغییر