ثبات قیمت میلگرد

امروز اکثر کارخانجات میلگرد قیمت را ثابت اعلام کردند