فولاد کویر کاشان

کویر کاشان قیمت میلگرد خودرا ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت