فولاد حسن رود

قیمت میلگرد فولاد حسن رود امروز افزایش پیدا کرده است 

منبع:آهن نت