فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان قیمت میلگرد خودرا امروز ثابت اعلام کرده است 

منبع:اهن نت