ثبات قیمت مقاطع آهنی کارخانه ناب تبریز

طبق اعلام واحد قیمت گذاری کارخانه ناب تبریز امروز نرخ بهای اعلامی اقلام نبشی و ناودانی ثابت  است . خبرگزاری آهن نت