قیمت میلگرد  کارخانه های حسنرود و شمس امروز ثابت اعلام شد

قیمت میلگرد  کارخانه های حسنرود و شمس امروز ثابت اعلام شد