فولاد شاهرود

فولاد شاهرود امروز قیمت میلگرد خودرا ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت