فولاد نیشابور

قیمت میلگرد فولاد نیشابور امروز افزایش پیدا کرده است

منبع:آهن نت