سقوط قیمت ضایعات آهن

بلا تکلیفی در بازار ضایعات آهن موجه انصراف از خرید تقاضا کنندگان شده است ، روند آتی برای بازار ضایعات هنوز معلوم نیست و مشتریان اعلام تقاضا نمی نمایند . یکی دیگر از عوامل تقاضای ضعیف ضایعات آهن در این هفته ، برگزاری کنگره حزب کمونیست چین بود که هر پنج سال یک بار انجام می شود که امسال در 18 اکتبر برگزار شد.  یکی از تجار اظهار داشت :  توسعه صنعت فولاد چین طی پنج سال آینده به نتایج کنگره بستگی دارد.


منبع : آهن نت