کاهش 90 تومانی قیمت میلگرد 10 و 12، A2 کویرکاشان

کاهش 90 تومانی قیمت میلگرد 10 و 12، A2 کویرکاشانخبرگزاری آهن نت