کاهش قیمت ورق سیاه

ورق سیاه کاهش قیمت داشت در اهواز -اصفهان و تهران