کارخانه نستا پس از اعلام فروش نبشی 3 استاندارد فروش خود را بست

کارخانه نستا پس از اعلام فروش نبشی 3 استاندارد فروش خود را بست