افزایش 40 تومانی قیمت میلگرد قزوین و پارس

افزایش 40 تومانی قیمت میلگرد قزوین و پارس