افزایش قیمت فولاد آبینسک روسیه

خبر ها حاکی از افزایش قیمت فولاد آبینسک روسیه  دارد . قیمت هر تن فولاد آبینسک 520 دلار به ازای هر تن ، تحویل در دریای سیاه ،  می باشد که در مقایسه با قیمت 500 دلار به ازای هر تن ،  هفته گذشته ، با 20 دلار افزایش ، همراه است  .


منبع : آهن نت