فولاد نیشابور

افزایش قیمت میلگرد فولاد نیشابور 

منبع:آهن نت