کاهش قیمت پروفیل های نبشی و ناودانی کارخانه  شکفته مشهد

امروز در بازار فروش آهن آلات طبق گزارش واحد قیمت گزاری کارخانه شکفته مشهد قیمت اقلام : نبشی و ناودانی و همچنین سپری کاهش داشتند .

با تشکر 

خبرگزاری آهن نت