کاهش قیمت میلگرد

امروز بعضی از کارخانجات تولید میلگرد مثل نیشابور و ابهر و... قیمت خود را کاهش دادند.