فولاد قزوین

میلگرد فولاد قزوین امروز قیمت های خود را ثابت اعلام کرده است

منبع:آهن نت