قیمت قوطی پروفیل ساختمانی و صنعتی

امروز اعلام قیمت های کارخانجات پروفیل باز هم 100 ریال افت داشته . به امید روزی که در بازار آهن الات  ثبات کافی و لازم بر قرارا باشه