کاهش دو مرحله ای بهای میلگرد شاهرود

امروز در بازار خرید و فروش مقاطع  میلگرد شاهرود شاهد افت قیمت دو مرحله ای قیمت این مقاطع بوده ایم .