خبر های فوری

صفحه 21

4 تیر 1398

مشکلات اجرایی سقف‌ها - نبشی

مشکلات اجرایی سقفهاسقف با تیرچه کرومیتمشکلات اجرایی سقفها با توجه به هندسه و نحوه عملکرد تیرچه کرومیت (تیرچه فلزی) و برخی مشکلات بهوجود آمده در زمان اجرا، با بهرهگیری از تجارب مهندسین به صورت زیر است.1- زنگ زدایی ورق تحتانی2- وجود تاب در تیرچهها و مشکلات ناشی از آن3- آسیبپذیری بلوكها در برابر ضربه4- تولید بسیار کم تیرچه فلزی با جان باز در کشور و مشکلات حمل و نقل5- مشکلات بتنریزی و تراکم با توجه به عرض کم ورقهای تحتانی6- کمانش جانبی نبشی فوقانی7- برش تیرچهها و عدم ترمیم مناسب محل برش خورده با تقو...

بیشتر بخوانید


4 تیر 1398

نبشی دکل صنایع برق،‌ نفت و مخابرات داخلی سازی شد

نبشی دکل صنایع برق، نفت و مخابرات داخلی سازی شد

بیشتر بخوانید


4 تیر 1398

قیمت انواع نبشی را تنها در ahannet.com ببینید قیمت انئاع نبشی و ناودانی قیمت های لحظه ای

قیمت انواع نبشی را تنها در ahannet.com  ببینیدقیمت انئاع نبشی و ناودانی قیمت های لحظه ای

بیشتر بخوانید


4 تیر 1398

کشور از واردات دکل بی‌نیاز شد

قیمت انواع نبشی را تنها در ahannet.com  ببینیدقیمت انئاع نبشی و ناودانی قیمت های لحظه ای

بیشتر بخوانید


29 خرداد 1398

در کنفرانس بازارهای فولاد آسیا چه مطالبی مطرح شد؟

در کنفرانس بازارهای فولاد آسیا چه مطالبی مطرح شد؟

بیشتر بخوانید