56596

سیرافزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 776/32 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 32.881 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با 200 تومان افزایش، پرشین با 100 افزایش و نیشابور هم با 100 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 100 تومان کاهش
تیرآهن با 200 کاهش
پروفیل با 300 تومان افزایش
و در آخر نبشی با افزایش و ناودانی هر دو با 300 تومان افزایش هفته را سپری کردند.