75315

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 35.910 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 36.140 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:

میلگرد ابهر با70 تومان افزایش، پرشین با 100 افزایش و نیشابور هم با 50 تومان افزایش

ورق فولاد مبارکه، با 150 تومان افزایش

تیرآهن با 1500 افزایش

پروفیل با 250 تومان افزایش

و در آخر نبشی با 100 تومان افزایش و ناودانی با 80 تومان افزایش هفته را سپری کردند.