45962

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 36.120 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 37.620 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.

و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر با100 تومان افزایش، پرشین با 150 افزایش و نیشابور هم با 80 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 200 تومان افزایش
تیرآهن با 3000 افزایش
پروفیل با 300 تومان افزایش
و در آخر نبشی با 150 تومان افزایش و ناودانی با 100 تومان افزایش هفته را سپری کردند.