96784

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:
در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 27.997  تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد ۲8.062 تومان رسیده که یک روند افزایشی را در طی هفته تجربه کرده است.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر و پرشین با قیمتی ثابت ولی نیشابور با 300 تومان افزایش
ورق فولاد مبارکه، با 1000 تومان کاهش
تیرآهن با 2000 تومان افزایش 
پروفیل با 200 تومان کاهش
و در آخر نبشی با 800 کاهش و ناودانی هر دو با 100 تومان کاهش هفته را سپری کردند.