دانشنامه

صفحه 1

79426

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 44.710 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 950.50 تومان رسیده که...

بیشتر...
31468

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 43.410 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 950.44 تومان رسیده که...

بیشتر...
95468

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 43.100 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 500.43 تومان رسیده که...

بیشتر...
74589

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 41.600 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 43.627 تومان رسیده که...

بیشتر...
64598

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 38.975 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 200.42 تومان رسیده که...

بیشتر...
95147

سیرافزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 37.800 تومان بوده ولی در روز...

بیشتر...
74125

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 450.38 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 560.42 تومان رسیده که...

بیشتر...
97682

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 37.600 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 38.420 تومان رسیده که...

بیشتر...
45962

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 36.120 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 37.620 تومان رسیده که...

بیشتر...
75315

در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، به طوری که دلار شنبه، اول هفته 35.910 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 36.140 تومان رسیده که...

بیشتر...